ಅಭಿಮಾನಿ

ನಾ ನಿಮಗೆ…

ಪ್ರೀತಿಯ ಸುನಾಮಿ

1 Comment

ಕಡಲ ತೆರದಿ ಮನಕಪ್ಪಳಿಸುತಿದೆ
ಪ್ರೀತಿಯ ಅಲೆಗಳು
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಾಗಿ
ಅಲ್ಲ
ಇದು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅಪ್ಪಳಿಸುತಿರುವ ಸುನಾಮಿ
ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಸುವ ಸಹನೆಯ
ತದೆಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲ

ಎಲ್ಲ
 ತೊರೆದು 
ಓಡಲು
ಬೇರೆ
 
ದಾರಿಗಳಿಲ್ಲ
ಗೋಡೆ
 ಒಡೆದಿಹುದುದಾರಿ 
ಮುಚ್ಚಿಹವು
ಮಹಾ
 ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಳಯದ ಪ್ರಮಾದಕೆ
  

Author: sundaranadu

Kannada koosina kosambari

One thought on “ಪ್ರೀತಿಯ ಸುನಾಮಿ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s