ಅಭಿಮಾನಿ

ನಾ ನಿಮಗೆ…

ನಾನುಳಿವೆನೆ?

Leave a comment

ಬಿಡು ಹೂಬಾಣ
ನಿನ್ನ ಸನಿಹವಿಲ್ಲದೇ
ಧಹಿಸುತಿದೆ ಮನ
ಕೊಲ್ಲಲಿ
ಕೊಂದು ಝೇನ್ಕರಿಸಲಿ
 ಪ್ರೇಮ
ಎಂದು ಪ್ರಿಯೆ ಮರುಗುತಿರಲು

ನಿನ್ನ ಕೊನ್ದೆಡೆ
ನನಗೆ ಉಳಿವುಂಟೆ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಪಾಶಕೆ
ಸಿಲುಕಿದ ಮೀನು ನಾನು
ಎಂದು ಕೊರಗಿತು
ಪ್ರಿಯತಮನ ಮನ

Advertisements

Author: sundaranadu

Kannada koosina kosambari

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s