ಅಭಿಮಾನಿ

ನಾ ನಿಮಗೆ…


2 ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

ಹೇಳು ನೀನು ನನಗೆ

 

ಹಕ್ಕಿ  ಹಾಡುವ ಮುನ್ನ

ಹೇಳು ನೀನು ನನಗೆ 

ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ  ಹೃದಯದ 

ಬಡಿತ ಸೇರಿಸಬೇಕಿದೆ 

ಅವಳಿಗೆ   ಪ್ರೀತಿ ತಿಳಿಸಬೇಕಿದೆ

 

ರವಿ ಮೂಡುವ  ಮುನ್ನ 

ಹೇಳು ನೀನು ನನಗೆ 

ಹಾಡೋ ಹಕ್ಕಿಯ  ಕಲೆತು 

ನಾನು ಹಾಡಬೇಕಿದೆ 

ಅವಳಿಗೆ   ಪ್ರೀತಿ ತೋರಬೇಕಿದೆ 

 

ಗಾಳಿ ಸೋಕುವ ಮುನ್ನ  

ಹೇಳು ನೀನು ನನಗೆ 

ಹೂ ಗಂಧ  ತರೋ ತಂಗಾಳಿಗೆ 

 ಪ್ರೀತಿ ಬೆರೆಸಬೇಕಿದೆ 

ಅವಳಿಗೆ  ಪ್ರೀತಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ 

Advertisements