ಅಭಿಮಾನಿ

ನಾ ನಿಮಗೆ…


7 ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮುಖ್ಯ…

ಪ್ರಿಯ ಗೆಳೆಯರೆ,

ಯಾಕೋ ಎನೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಏನೆಂದರೆ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮುಖ್ಯನೋ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಮುಖ್ಯನೋ? ಕುತೂಹಲಕ್ಕಷ್ಟೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ…………ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ!

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ

Advertisements