ಅಭಿಮಾನಿ

ನಾ ನಿಮಗೆ…


ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

ಕನ್ನಡ ಚುಟುಕಗಳು-೨

೧. ಇವಳ ನೋಡುತಲಿದ್ದರೆ
 ವರ್ಷಗಳು ನಿಮಿಷದಂತೆ ತೋರುವವು
ಇವಳು ಅಲಂಕಾರಕೆ ನಿಂತರೆ
ನಿಮಿಷಗಳೆಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗುವವು
 
೨. ನಾನು ಸದಾ ಒಂಟಿ ಸಂಚಾರಿ
ಏಕೆಂದರೆ
ನನ್ನವಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಟರೆ
ಜೇಬಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಕತ್ತರಿ
Advertisements