ಅಭಿಮಾನಿ

ನಾ ನಿಮಗೆ…


6 ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

ನಿದ್ದೇನ ಕದ್ದವಳು

ಬರೆಯುವ ಮೊದಲೆ ಅಕ್ಷರವ ಕದಿಯೋಳು

ಬರೆದಾದ ಮೇಲೂ ನಿದ್ದೇನ ಕದ್ದವಳು

ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಲಿ

ಅವಳೇನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿ?

 

ಕಣ್ಣ ನೋಟವ ಕದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು

ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಡುಕುವೆ ಎಂದು ಕೇಳೋವಳು

ಮಾತಿಗೆ ಎದುರಾಡದೆ ನಿಂತಾಗ

ನಕ್ಕು ಓಡಿದರೆ ನಾನೇನೂ ಮಾಡಲಿ?

 

ಕದ್ದ ಮಾಲು ಪಡೆಯುವುದಾದರು ಹೇಗೆ

ಕದ್ದ ಕನಸು, ಮನಸು ಬರುವುದೇ ಹಾಗೆ

ನೀವಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ

ಈಗಲಾದರೂ ತಂದು ಕೊಡಲಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಲಿ

Advertisements


3 ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

ನೆನಪಾಗುತಿದೆ ಯಾಕೋ ಇಂದು……

ನೆನಪಾಗುತಿದೆ ಯಾಕೋ ಇಂದು
ನಲುಗಿ ಹೋದ ಪ್ರೀತಿಯೂ
ನೋವಲ್ಲು ಕಚಗುಳಿಯಿಟ್ಟು
ನಗಿಸಿ ಹೋದ ಪ್ರೀತಿಯೂ

ನೆನೆಯ ಬಾರದೆಂದೂ ಬಯಸಿದಷ್ಟು
ನೆನಪಾಗುವೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿಯೆ?
ನೋವಲ್ಲು ನಲಿವಲ್ಲು ಕಾಡುವುದೇ
ನಿನ್ನ ರೀತಿಯೇ

ನೆನಪಾಗುತಿದೆ ಯಾಕೋ ಇಂದು

ನಾನಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ದೂರ ನೀನಿಲ್ಲ
ನಾನು ಕರೆದರು ನೀ ಬರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ
ನನ್ನೊಲವೆಲ್ಲ ನೀನೆ ಆದರೂ
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಏನು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ

ನರಳುತಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಮನವು ಇಂದು……….